För Lärare – Bostadsförsöket

Förståelse och medmänsklighet

Skolelever som deltar i Bostadsförsöket och svarar på frågor i appen. Foto: Martin Bergman/VA

I läroplan för grundskolan samt för förskoleklass och fritidshemmet (Lgr11) beskrivs i delen om förståelse och medmänsklighet att “skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Vidare står att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Att medverka i Bostadsförsöket gav ett bra tillfälle att i undervisningen tala om och lära sig mer om funktionsnedsättningar och tillgänglighetsproblem, för att hos eleverna främja förståelsen för andra människors förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv.

Bostadsförsöket gav även tillfälle att i undervisningen prata om forskning om vetenskap och vetenskaplig metod allmänt samt hut forskning påverkar oss i vår vardag. Prata gärna om hur medborgarforskning kan ge verktyg till att påverka och utveckla samhället vi lever i och en möjlighet att hjälpa forskningen framåt.

TIPS: GÖR DET GÄRNA TILLSAMMANS!

Gör mätningarna till en samarbetsövning där en person läser instruktioner och sköter appen och en annan mäter med tumstocken. 

Samarbeta gärna generationer emellan! Gå hem till en äldre släkting och gör mätningen tillsammans i deras bostad. Är ni en skolklass? Ta då kontakt med er lokala pensionärsförening. Gör det som en uppgift på fritids, i scouterna, med barnbarnen, i familjen eller tillsammans med en kompis.

OBS: Vi uppmanar er att följa de förbud, råd och rekommendationer som gäller där du bor med anledning av Coronapandemin. Se t.ex. www.kriskommunikation.se

Bostadsförsöket har kopplingar till läroplaner och bland annat följande delar av kursplanerna för grundskolan:

FRITIDSHEMMET

Syfte:…Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. …

Centralt innehåll
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer…. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

Centralt innehåll åk 1–3 i grundskolan

 • Att leva i världen:
  Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Att undersöka verkligheten:
  Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll åk 4–6 i grundskolan

 • Rättigheter och rättsskipning:
  De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Centralt innehåll åk 7–9 i grundskolan

 • Individer och gemenskaper:
  Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Rättigheter och rättsskipning:
  De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Samhällsresurser och fördelning:
  Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Beslutsfattande och politiska idéer:
  Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. Samhällsvetenskap – funktionshinder, att otillgänglighet i publika ytor är en diskrimineringsgrund.

BIOLOGI

Syfte: …Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning

…. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

BIOLOGI och FYSIK

Centralt innehåll åk 1–3 i grundskolan

 • Metoder och arbetssätt:
  Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll åk 4–6 i grundskolan

 • Biologins och fysikens metoder och arbetssätt:
  Enkla fältstudier och experiment./ Enkla systematisk undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

TEKNIK

Syfte: …Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll åk 1–3 i grundskolan

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
  Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö
  Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Centralt innehåll åk 4–6 i grundskolan

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Bostadsförsöket har kopplingar till läroplaner och följande delar av kursplanerna för gymnasiet:

LÄROPLAN

Skolans värdegrund och uppgifter:
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Beröringar i ämnen och kurser som till exempel:

 • Arkitektur
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hållbart samhälle
 • Hälsa
 • Hälsovård
 • Juridik
 • Matematik
 • Människa
 • Människans säkerhet
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Samhällsbyggande
 • Samhällskunskap
 • Sjukvård
 • Sociolog
 • Teknik
 • Vård och omsorg

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

VA är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]