Kolla klimatet i klassrummet!

koldioxidklass
Bild från Flaktveit skolan i Hordaland, Norge från rapporten Air Quality in the Classroom (Se längst ner på sidan)

ForskarFredag bjöd in Sveriges alla skolor att delta i ett nordiskt massexperiment 2009. Skolklasser skulle med enkla metoder mäta halten av koldioxid i klassrummet efter en skoldag.

Resultaten jämfördes sedan med skolor i Danmark och Norge och återrapporteras till deltagande skolor och till allmänheten via media. Koldioxidhalten är ett mått på luftkvaliteten i klassrummet. Vid ett liknande norskt experiment några år tidigare visade sig en stor andel av de norska skolorna ha dålig inomhusluft, något som kan försämra elevernas inlärningsförmåga och koncentration. Resultaten fick stor uppmärksamhet i norska medier och ledde till att ventilationen förbättrades i flera skolor.

Att delta i experimentet var gratis. Tidsåtgången var en lektionstimme för klassen samt några minuters förberedelsetid och inrapportering för läraren.Varje klass som anmälde sig fick en experimentsats med mätutrustning och anvisningar och information på en särskild webbplats. Experimentet genomfördes under veckorna 38 t.o.m. 41 (14 sep – 7 okt). Antalet experimentsatser var begränsat.

Kampanjen genomfördes av ForskarFredag i Sverige tillsammans med Dansk Naturvidenskabsfestival och Forskningsdagene i Norge, med stöd av Nordforsk. Svensk kontaktperson var Anders Sahlman, projektledare för ForskarFredag på föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Resultaten från ForskarFredags massexperiment visade att svenska skolor har bäst klassrumsluft i Skandinavien

I Sverige hade 84 procent av klassrummen koldioxidhalter under gränsvärdet för arbetsplatser. Motsvarande resultat för Norge var 79 procent och i Danmark 44 procent.

Mätningarna genomfördes i Sverige, Norge och Danmark den 14 september – 7 oktober 2009. I Sverige deltog 238, i Norge 448 och i Danmark 743 skolklasser. Tack vare att eleverna själva gjort mätningarna har forskarna fått många mätdata under en kort tidsperiod, något som annars inte hade varit möjligt.

Experimentet samordnades av Vetenskap & Allmänhet  i Sverige, Dansk Naturvidenskabsfestival och Forskningsdagene i Norge, med stöd av NordForsk.

Luftkvaliteten i varje skola som deltog i experimentet kan avläsas på miljolare.no. Den skandinaviska forskningsrapporten finns på engelska och kan laddas ner här.

En sammanställning av resultaten finns i den svenska rapporten Kolla klimatet i klassrummet 2009.

Download english report: Air Quality in the Classroom – 2009 Scandinavian student-based research campaign